VZ 2011

18.01.2012 14:40

SPOLEK PRO MUZEUM

Výroční zpráva

2011

 

Krumvíř 207, 691 73

promuzeum@email.cz

www.promuzeum.cz

 

 

Obsah:

 

Úvod:              Základní cíle Spolku

 

 1. Akce v roce 2011

 

 1. Příprava akcí v roce 2012

 

 1. Spolupráce s ostatními subjekty

 

 1. Výhledový plán práce

 

 1. Granty a dotace

 

Závěr          

 

 

 

 

Výroční zprávu zpracovala Mgr. Věra Colledani

 

Výroční zpráva byla schválena na výroční členské schůzi dne: 6.ledna 2012

 

Úvod:

 

Občanské sdružení SPOLKU PRO MUZEUM vzniklo 14.srpna 2009 jako nepolitické sdružení , které si ve svých cílech stanovilo především zřízení stálého muzea v Krumvíři.

Vzhledem k potřebám místních obyvatel jsme obecnímu úřadu (dále OÚ) navrhli projekt Společenského a kulturního centra, v jehož prostorách by kromě stálé expozice života na  venkově a prostor pro krátkodobé výstavy našla své nezastupitelné místo i knihovna, společenská místnost, informační centrum, vinotéka, depozit a místnost pro půjčovnu krojů.

Ve spolupráci s obecním úřadem a místními zastupiteli byly vytypovány tři domy. Jejich koupě se nám však prozatím nepodařila zrealizovat. V prvním případě bývalých jatek (č.p.200) jsou důvodem nevyjasněné majetkové vztahy a nařízená exekuce, v druhém pak prozatím vysoká cena objektu a ve třetím právě probíhající pozůstalostní řízení.

Dalším cílem SPOLKU PRO MUZEUM (dále jen SPM) je podpořit společenský a kulturní život v obci.  Na tomto úseku naší činnosti se nám prozatím podařilo zrealizovat několik velmi úspěšných akcí ( viz bod 1)

 

 

 

Ad 1.  Akce v roce 2011

 

1.1.:  leden

 • krátké předtančení dětí Krojového plesu
 • Den Krumvíře na veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR 2011, kde SPM prezentoval blížící se festival Hanáckého Slovácka Kraj beze stínu (spolu s Mikroregionem Hustopečsko)

 

 

1.2.:  únor

 • spolu s dobrovolníky se zúčastnil Moravského plesu v Praze
 • pro NPÚ v Brně mapoval stav sklepních budov – studie vyšla v měsíci srpnu ve Vinařském obzoru – (viz příloha č.1)

 

 

1.3.: březen – červen

 • připravoval a realizoval XXVII.ročník folklorního festivalu Kraj beze stínu
 • (viz příloha č.2)
 • podílel se na propagaci obce (cestovní weby, folklorní weby, regionální deníky)
 • díky grantu Jihomoravské komunitní nadace vytvořil dvě kopie ženských marinek , dva kompletní dívčí kroje pracovní www.promuzeum.cz/kroje

 

 

1.4.:  září  -  říjen

 • připravil k tisku kalendář obce Krumvíř pro rok 2012
 • pokračoval ve sbírkové činnosti, o které informuje ve Zpravodaji i na stránkách www.promuzeum.cz/depozit

1.5.:  listopad -  prosinec

 • zorganizoval spolu s OÚ již V.Rozsvěcení vánočního stromu
 • Výstava Evy Filipové
 • Výstava Betlémů
 • Koncert Zdeňka Šmukaře k životnímu jubileu

 

 

1.6.: Drobné sběratelské činnosti

 

Kromě již zmíněných akcí se členky SPM aktivně zapojují do rozšiřování depozitu chystaného muzea.

 

 

 

 

 

Ad 2.  Příprava akcí v roce 2012

 

 

2.1. Regionální pžehlídka dechových hudeb aneb Otevírání lázeňské sezony v Krumvíři

 

Regionální přehlídkou dechových hudeb chce SPM dát prostor dechovým hudbám regionu a představit jej i jako promenádní tělesa. Ba sezoně spolupracuje s okolními lázněmi (Luhačovice, Hodonín, Lednice)

 

 

2.2.: Krojovaný ples

 

U příležitosti konání Krojového plesu OÚ SPM spolu s dětmi z MŠ a ZŠ opět nacvičí dětskou besedu, která celkově ples zahajuje.

 

 

 

2.3.:  RegionTour a GO 2012

 

Spolu s Minimikroregionem Kloboucko připraví prezentaci zajímavostí tohoto regionu

 

 

2.4.: Akce v adventu 2012

 

Příprava každoročních akcí – VI.Rozsvěcení vánočního stromu, Charitativní koncert, Adventní koncert v kostele sv.Bartoloměje, jarmark a vánoční výstava

 

 

 

 

 

2.5.: Různé činnosti

 

Dále budeme usilovat o zřízení stálého muzea

Budeme doplňovat depozit SPM

Dále budeme pokračovat v rekonstrukci krojů z konce 19.století

Budeme se podílet na akcích organizovaných OÚ

 

 

 

 

 

 

Ad 3. Spolupráce s ostatními subjekty

 

Nejbližším partnerem a spolupracovníkem SPM je OÚ Krumvíř zastoupená panem starostou Jaroslavem Komosným a dále kulturní komise OÚ zastoupená její předsedkyní paní Helenou Novotnou

 

V roce 2011 se spolupráce rozvinula především s:

 

(organizace)

Sbor dobrovolných hasičů Krumvíř

ZŠ a MŠ Krumvíř

CzechTourism

MMG Hustopeče

TIC Hustopeče

Týdeník Břeclavsko

Divadlo Boleradice

ZUŠ Klobouky u Brna

Muzeum a knihovna Klobouky

Apšeron –klub vojenské historie

 

(firmy)

Rodinné vinařství Valihrach Krumvíř

VEVA – průmyslové zboží Krumvíř

KARS, Brno

Stolařství Foretník Ladislav

Agro Krumvíř

 

(soukromé osoby)

Stanislav Ševčík , Brno

Anna Straková, Krumvíř

Josefa Vytrhlíková, Krumvíř

Drahomíra Novotná, Krumvíř

Ing.Richard Klimovič, Krumvíř

 

 

 

 

 

 

Ad 4. Výhledový plán práce SPOLKU PRO MUZEUM 2011

 

Leden:

 • přípravná schůzka s programovou radou OLS
 • účast na Regiontouru Brno 2011
 • Krojový ples dětí 14.leden 2011 (spolu s OÚ a chasou)

 

Únor:

 • ukončení o zaslání žádostí o granty, jednání s potencionálními sponzory
 • přípravná schůzka s programovou radou OLS

 

 

Březen:

 • zahájení mediální propagace OLS
 • přípravná schůzka s programovou radou OLS

 

Duben:

 • přípravná schůzka s programovou radou OLS

 

Květen:

 • Uzavírání smluv se sponzory
 • Tisk plakátů, oficiální pozvánky
 • přípravná schůzka s programovou radou OLS

 

 

Červen

 • Regionální přehlídka DH aneb Otevírání lázeňské sezony

 

Červenec – srpen

 • Účast v krojích na tradičních Bartolomějských hodech

 

 

Září

 • Dokončování dalších kopií krojů ( i dětských)
 • Příprava adventu

 

Říjen

 

 • Depozit – inventarizace
 • Příprava adventu

 

 

Listopad a Prosinec

 • Příprava adventu ( jarmark, koncert, rozsvěcení vánočního stromu)

 

 

 

 

Ad 5. Granty a dotace

 

 

V roce 2011 jsme požádali o tyto granty a dotace:

 

Jihomoravský krajský úřad – úspěšně

OÚ Krumvíř – úspěšně

Vinařský fond - úspěšně

 

 

V roce 2012 žádáme o granty následující organizace a instituce:

 

 • JMK úřad – oblast kultury a památkové péče
 • OÚ Krumvíř

 

 

 

 

 

 

Závěr:

 

Cíl, který si SPM vytýčil je prozatím vzdálen. O to usilovněji na něm budeme pracovat.

I když se nám jej nepodaří splnit v nejbližším roce, pokusíme se pomalými krůčky k němu alespoň přiblížit.

Více o nás a našich akcích na www.promuzeum.cz

 

Vždyť kolem nás je tolik možností, které by se daly využít:

 

 • vybudování vycházkové stezky Krumvířské kříže ( a rekonstrukce snad nejzajímavějšího dřevěného kříže u statku Rovinky)
 • vybudování rozhledny nad lesíkem ( spolu s expozicí v přírodě -  vinařství a pohledem na dno nedávno objeveného moře)
 • pořádání seminářů o směru vývoje lidového kroje
 • martinské husy a domácí zabíjačky
 • výtvarné kurzy pro děti i dospělé

a mnohé další

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2

 

 

Hodnocení Kraje beze stínu, Krumvíř

 

Folklorní festival Kraj beze stínu se v obci Krumvíř pořádá již od roku 1976. V roce 2011 proběhl jeho XXVII. ročník (více na www.krumvir.cz/kraj-beze-stinu)

 

9.června 2011:

Večerní program byl věnován vinařům Hanáckého Slovácka. V programu na hlavním pódiu vystoupil Mužský sbor z Dambořic a Jožka Šmukař se svojí cimbálovou muzikou a CM PRIMÁŠ, která doprovázela košt vína.

Vinařské oblasti zastupovali tito vinaři:

Císařské sklepy Čejč

Vinařství Prokop Krumvíř

Vinařství Bukovský Kobylí

Vinařství Sýkora Čejkovice

Vinařství Koráb Boleradice

 

10.června 2011:

Dopoledne věnované dětem nazvali tvůrci programu Padá, padá rosička, do našeho humníčka

Programu se celkově zúčastnilo 5 dětských souborů (Klobouky, Boleradice, Šakvice, Hovorany,  Dambořice)

Po slavnostním zahájení probíhalo na hlavním pódiu Regionální kolo Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku – Hanácké Slovácko ( 19 soutěžících), které doplňovala vystoupení folklorních souborů a cimbálových muzik HS( FS Dambořice, Velké Bílovice, CM VONICA, DÚBRAVA Dubňany a CM Šmytec).

V rámci doprovodných programů se prezentovali místní certifikovaní vinaři ( Prokop, Valihrach, Hradil)

Ve večerních hodinách vystoupila skupina Javory a následovala beseda u cimbálu.

 

11.června 2011

Celé slavnosti byly zakončeny mší za občany padlé v 1.světové válce a kladení věnců k pomníku obětem 1.sv.války u MŠ

 

Na realizaci folklorního festivalu Hanáckého Slovácka Kraj beze stínu se podílel Obecní úřad Krumvíř, Spolek pro muzeum, SDH Krumvíř, TJ SOKOL Krumvíř a ČSZ – vinaři Krumvíř.

 

Celkové hodnocení:

Tvůrci festivalu hledají stále nové - atraktivní cesty k divákům, prezentují vinaře Hanáckého Slovácka, vytváří podmínky pro širší seberealizaci folklorních souborů, spolupracují se stále větším počtem nejenom místních společenských organizací, ale také se subjekty zabývající se turistickým ruchem, propagují vinařské cyklostezky.

 

Další ročník festivalu se bude konat v červnu roku 2013.

V roce 2012 Obec Krumvíř ve spolupráci se Spolkem pro muzeum pořádá Regionální přehlídku dechových hudeb.  

 

 

 

 

 

Regionální kolo Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku

 

Soutěž připravoval SPOLEK pro muzeum od ledna 2011.

Programová rada

Předseda:

Drahomíra Novotná ( za SPM)

Členové :

Miroslav Vymazal ( garant Hanáckého Slovácka, NÚLK Strážnice)

Antonín Valihrach (za obec Krumvíř, laický porotce)

Alexander Lužný (CM Šmytec, doprovodná CM)

 

V měsíci lednu byli obesláni všichni soutěžící z předchozích let, vedoucí FS i obecní úřady folklorního regionu Hanácké Slovácko.

Informace byly zveřejněny v regionálním tisku stejně jako na www.krumvir.cz nebo www.promuzeum.cz

 

V měsíci dubnu byly uzavřeny přihlášky a probíhaly zkoušky přihlášených verbířů s doprovodnou CM

 

Soutěž proběhla dle propozic garanta soutěže – NÚLK Strážnice

 

Soutěže se zúčastnilo 19 verbířů z regionu Hanácké Slovácko

 

Realizována byla také divácká soutěž

 

Další kolo bude Spolek promuzeum pořádat v roce 2013 v řádném termínu konání folklorního festivalu Kraj beze stínu

 

 

Mgr. Věra Colledani

Předseda programové rady festivalu