STATUT SOUTĚŽE 2011

03.02.2011 00:00

 

Statut soutěže 2011

Statut Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku MFF Strážnice 2011

1) Soutěže se mohou zúčastnit amatérští tanečníci bez ohledu na to, zda jsou či nejsou členy nějakého kolektivu, pěstujícího lidový tanec. Spodní hranicí je 15 let, horní není stanovena.

2) Soutěžní vystoupení jsou veřejná a jejich nejnižší časový limit je dán čtyřmi slokami verbuňkové písně takto: nejméně jedna sloka zpěv, nejméně tři sloky tanec. Každému soutěžícímu bude umožněna zkouška s doprovodnou cimbálovou muzikou, kterou zajišťuje výhradně pořadatel soutěže, v časovém limitu, který vyplyne z počtu soutěžících u vybrané muziky. V případě, že by bylo vytížení doprovodných muzik nevyrovnané tak, že by to ohrozilo hladký průběh soutěže, ředitel soutěže a předseda odborné poroty dohodnou nebo vylosují z řad soutěžících přihlášených k muzice přetížené potřebný počet soutěžících, které doprovodí muzika méně vytížená. Soutěžící není povinen zkoušku s doprovodnou muzikou uskutečnit. Pořadí soutěžních vystoupení bude určeno losem před výběrovým kolem a před finále pro každou doprovodnou muziku zvlášť.

3) Soutěž se koná jako jeden z pořadů příslušného ročníku Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici a má dvě části – výběrové kolo a finále.

Do soutěže se soutěžící nominuje následujícím způsobem:

Vítězové regionálních kol a vítěz (první v pořadí) soutěže ve Strážnici předchozího ročníku mají právo se zúčastnit přímo finále. Do výběrového kola strážnické soutěže se mohou přihlásit soutěžící, kteří se zúčastnili regionálního kola a umístili se v něm na 2. - 6. místě, dále se do tohoto výběrového kola mohou přihlásit také soutěžící z předchozího ročníku, kteří se umístili ve finále na 2. a 3. místě. V případě, že některé regiony uspořádají regionální soutěž společně, vyhlašují se výsledky za každý region zvlášť. Do finále postupují vítězové z každého zúčastněného regionu a do předkola tanečníci na 2. – 6. místě. Porota regionálního kola MŮŽE navrhnout tanečníkům, kteří se při konkrétním regionálním kole umístili na 7. a 8. místě, aby v řádném termínu zaslali přihlášku do předkola soutěže ve Strážnici jako tzv. náhradníci. Po ukončení všech regionálních kol a uzávěrce přihlášek rozhodnou autoři pořadu společně s ředitelem soutěže, kdo se z těchto přihlášených náhradníků zúčastní předkola soutěže. Všem, kteří zašlou v řádném termínu přihlášku jako náhradníci, bude do 20. června příslušného roku konání soutěže oznámeno, zda se předkola mohou zúčastnit či nikoliv.

Do finále vybere porota cca. 9 - 18 tanečníků včetně vítěze z předchozího ročníku soutěže, vítězů regionálních soutěží a vítěze ankety diváků. Zúčastní-li se výběrového kola malý počet soutěžících, může porota vybrat do finále menší počet tanečníků. Finále se koná tentýž den jako výběrové kolo a jeho účastníci mají nárok na další zkoušku s doprovodnou muzikou. Z finalistů vybere porota vítěze, jimž udělí diplomy za první, druhé a třetí místo. Držitel prvního místa obdrží věcnou cenu a má právo zúčastnit se finále dalšího ročníku soutěže bez účasti ve výběrovém kole. Diplomy budou vítězům týž den předány slavnostním způsobem před veřejností.

Soutěžící je povinen dodržovat závazný časový harmonogram soutěže a všechny organizační pokyny jejího realizačního štábu ve znění uvedeném v písemné informaci, kterou každý soutěžící obdrží před příjezdem do Strážnice. O změnách vyplývajících z řešení případných krizových situací v průběhu soutěže rozhodují ředitel soutěže a předseda odborné poroty.

4) Součástí výběrového kola je anketa diváků. Její vítěz postoupí do finále bez ohledu na hodnocení porotou. Průběh soutěže může být modifikován zařazováním dalších doplňkových programových aktivit: (Ring volný, přehlídka vítězů soutěže dětských verbířů, retrospektivní a odborné pořady atd.) Formu a náplň modifikace projednají autoři soutěže v programové radě festivalu.

5) Jedinou možnou formou přístupu do soutěže při dodržení pravidel nominace (odstavec 3 Statutu) je písemná přihláška dodaná vždy do 15. června příslušného roku konání soutěže. Bude-li se konat regionální kolo později, pak je nutno se přihlásit bezprostředně po regionálním kole. Písemnou přihlášku podávají i účastníci regionálních soutěží včetně jejich vítězů proto, aby bylo zřejmé, že se soutěže zúčastní. Pro přijetí přihlášek je rozhodující datum poštovního razítka či e-mailu. K přihlášce je nutno přiložit notaci a text písně, s níž bude tanečník soutěžit, aby se mohla doprovodná muzika na jeho vystoupení připravit. Povinnost přiložit notaci a text písně odpadá, absolvuje-li tanečník zkoušku po osobní dohodě s muzikou zajištěnou pořadatelem v termínu ještě před zahájením MFF ve Strážnici. Osobní přihlášky před výběrovým kolem v den konání soutěže nebudou přijímány.

6) Pořadatel soutěže Národní ústav lidové kultury ve Strážnici uhradí každému soutěžícímu cestovné veřejným dopravním prostředkem a zajistí stravování v den soutěže. Vítězům zajistí další pobyt podle jejich využití během festivalu.

7) Odborná porota bude hodnotit:

a) předzpěv – jeho intonační čistotu, zvládnutí nářečí, celkový výraz zpěvu a pohybového výrazu

b) tanec - náročnost, množství, pestrost, návaznost a úroveň provedení kroků a figur - cifer ve vztahu k možnostem, které dává regionální taneční styl; prostorové uspořádání, kompozici gradaci tance; zvládnutí a dodržení regionálního tanečního stylu; celkovou úroveň zvládnutí technické a výrazové stránky

c) vzhled kroje – klobouk nesmí být upevněn, boty nesmí být v jevištním provedení, kroj nebude mít charakter jevištního kostýmu

8) Práce odborné poroty: Porota rozhoduje prostou většinou hlasů a může jako pomocné prostředky používat systémy, které usnadňují hodnocení (např. bodování). Rozhodující formou hodnocení je však diskuse a hlasování. Při rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda poroty.