Stanovy

02.02.2010 11:21

 

Stanovy občanského sdružení

 

SPOLEK PRO MUZEUM

 

se sídlem v Krumvíři, č.p.207, 691 73

 

Článek 1.

 

Občanské sdružení SPOLEK PRO MUZEUM

 

se sídlem v Krumvíři, č.p.207, 691 73

 

je dobrovolné nepolitické společenství fyzických a právnických osob, majících zájem o zachování kulturního dědictví obce Krumvíř pro další generace.

Tento spolek přátel muzea vznikl z dlouhodobých potřeb občanů ve snaze zkvalitnit kulturní a společenský život v obci.

 

 

Článek 2.

 

Cíl a účel

 

2.1. Podporovat uskutečnění snu našich předků a podílet se spolu s obecním úřadem a ostatními společenskými organizacemi na  založení stálého muzea v Krumvíři

 

2.2. V souvislosti s bezprostřední činností muzea vybudovat ve spolupráci s obecním úřadem kvalitní společenské a kulturní centrum, které by podporovalo činnost místní lidové knihovny, navázalo na tradici a akce tzv. Dámského klubu, vytvořilo  důstojné prostředí pro setkávání důchodců, pokračovalo v tradici krátkodobých výstav, doplnilo  půjčovnu místního lidového kroje.

 

2.3. V souladu s rozvojem turistického ruchu v mikroregionu Hustopečsko poskytovat zájemcům informace prostřednictvím společné propagace mikroregionu, a také na vlastních webových stránkách.

 

2.4. Úzce spolupracovat s obecním úřadem v Krumvíři na propagaci obce prostřednictvím všech typů médií. Podílet se na vydávání reprezentačních tiskovin obce ( kalendářů, obrazových publikací, pohlednic apod.)

 

2.5. Aktivně se účastnit na pořádání tradičních folklórních slavnostech Hanáckého Slovácka Kraj beze stínu a soutěže verbířů Hanáckého Slovácka.

 

2.6. Spolupracovat na kulturním a společenském životě obce s ostatními subjekty, občanskými sdruženími i dobrovolnými aktivitami občanů.

 

 

 

 

Článek 3.

 

Členství v občanském sdružení

 

3.1. Členem občanského sdružení (dále jen o.s.)se může stát každý občan ČR i cizinec, který souhlasí s jeho programem a bude jej podporovat.

 

3.2. Členství v o.s. se získává podanou přihláškou, přijatou výborem. Zaniká úmrtím, vystoupením na základě písemného vyjádření jedince – odhlášky.

 

 

 

Článek 4.

 

Práva členů

 

4.1. Členové mají právo podílet se na řízení o.s., volit a být voleni do jeho orgánů.

 

4.2. Být informováni o činnosti o.s. a jeho hospodaření.

 

4.3. Zúčastnit se členských schůzí, jednání zájmových sekcí a všech aktivit o.s.

 

4.4. Podávat návrhy na rozšíření činnosti o.s., případně na jeho další aktivity.

 

 

 

Článek 5.

 

Povinnosti členů

 

5.1. Aktivně se účastnit činnosti o.s. a přispívat k jeho dobrému jménu.

 

5.2. Zachovávat stanovy a řídit se jimi.

 

5.3. Platit řádně členské příspěvky. Roční příspěvek činí 100,- Kč. Mládež do 18ti let a důchodci 50,-Kč.

 

 

 

Článek 6.

 

Volené orgány občanského sdružení

 

6.1. O veškerých záležitostech o.s. rozhoduje členská schůze, obeslaná řádnými pozvánkami nebo oznámena místním rozhlasem, a to prostou většinou přítomných členů.

 

6.2. Členská schůze volí z členů o.s. radu a předsedu. Rada o.s. je tří- až pětičlenná. O počtu členů rady o.s. rozhodne s ohledem na celkový počet členů členská schůze.

Z členů rady je volen:

- Jednatel

- Pokladník

 

6.3. Jménem občanského sdružení je oprávněn jednat předseda. V dalších jednotlivých případech další členové rady o.s., kteří tomu byli pověřeni statutárním orgánem – předsedou sdružení..

 

6.4. Členská schůze volí také tříčlennou revizní komisi, která kontroluje hospodaření o.s. a dodržování těchto stanov. Členskou schůzi informuje vždy na výročním zasedání o.s.

 

6.5. Členská schůze se schází nejméně dvakrát do roka.

 

6.6. V období mezi členskými schůzemi řídí činnost o.s. rada v čele s předsedou.

 

6.7. Radu o.s. svolává a řídí předseda, v jeho nepřítomnosti jednatel.

 

 

 

Článek 7.

 

Hmotné prostředky a zásady hospodaření

 

7.1. Náklady spojené s činností o.s. se hradí

 

-         z členských příspěvků

-         ze sponzorských darů, sbírek a výtěžků příležitostně pořádaných akcí

-         dotací, popř. poskytnutých grantů a to zásadně v souladu s předpisy pro čerpání grantů

 

7.2. Prostředků o.s. lze použít jen k zabezpečení úkolů uvedených v článku 1., a to v souladu s rozpočtem na příslušný rok schváleným členskou schůzí.

 

 

Článek 8.

 

8.1. K zániku sdružení dochází na základě rozhodnutí členské schůze. Při zániku sdružení se provede majetková likvidace.

 

 

Článek 9.

 

9.1. Rozhodovat o změně stanov přísluší členské schůzi o.s.

 

 

Článek 10.

 

10.1. Kromě těchto stanov se činnost o.s. řídí všeobecně platnými předpisy a vyhláškami.

 

 

V Krumvíři, 29.července 2009