Stanovy 2016

29.01.2017 14:32


STANOVY
SPOLEK
PRO MUZEUM


Čl.1 Název,
forma, sídlo


SPOLEK
PRO MUZEUM
(dále
jen SPM) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem
č.89/2012 Sb., občanského zákoníka, v platném znění. Má
sídlo v Krumvíři, č.p. 213, PSČ 691 73
Čl.2
Charakter SPM


SPM
je dobrovolné nepolitické společenství fyzických a právnických
osob, majících zájem o zachování kulturního dědictví obce
Krumvíř pro další generace.


Tento
SPM vznikl z dlouhodobých potřeb občanů ve snaze zkvalitnit
kulturní a společenský život v obci.
Čl.3
Základní účely SPM


Základními
účely jsou:
  1. provozovat místní muzeum za účelem poznávání historie obce a to zejména pro žáky základních a mateřských škol, spolky amatérských historiků a další zájemce


  2. připravovat
   kulturní a společenské akce pro obyvatele obce


  3. spolupracovat
   s Oúv Krumvři i s ostatními společenskými organizacemi (
   dalšími spolky, popř. dobrovolnými aktivitami občanů) na
   kultruních a společenských akcích v obci, popř. v mikroregionu


  4. zřídit
   a provozovat obchod se suvenýry i vinotéku pro podporu místních
   vinařů


  5. zřídit
   a provozovat půjčovnu krojů zaměřenou především na místní
   děti


  6. propagovat
   muzeum a obec především na regionální úrovni


  7. podporovat
   činnost jednotlivců a organizací zabývajících se lidovou
   tvorbou


  8. shromažďovat
   předměty denní potřeby našich předků a pečovat o ně


  9. mapovat
   dějiny obce


Čl.
4 Formy činnosti SPM


Formami
činnosti SPM jsou zejména:
  1. výstavy
   ( dlouhodobé i pouze k jednotlivým akcím)


  2. pořádání
   workshopů, přednášek, seminářů, besed


  3. vydávání
   popř. spolupráce na vydávání propagačních materiálů


  4. pořádání
   letních táborů tzv.příměstského typu


  5. opravy
   a údržba domu č.p. 213 Krumvíř (budova muzea)


Čl.5 Členství
ve SPM


Členem
SPM se může stát každý občan ČR i cizinec, který souhlasí s
jeho programem a podporuje jej.


Osoba
mladší 18ti let se stává členem pouze s písemným svolením
zákonného zástupce.


Členství
vzniká  dnem, kdy výkonná rada SPM rozhodne o přijetí žadatele
na základě jeho písemné přihlášky.


Přihláškou
se rozumí formulář vytvořený výkonnou radou SPM, která
obsahuje jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště,
rodné číslo, telefonické číslo, e-mail popř. jiný kontakt,
datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis ( u osob mladších
18ti let i podpis zákonného zástupce)


Výkonný
výbor SPM rozhoduje o přijetí na své nejbližší schůzi po dni
podání přihlášky.


Zakládajícím
členem SPM se rozumí fyzická osoba, která se osobně účastnila
všech činností přípravného výboru.


ČLEN
SPM má PRÁVO:
 • účastnit
  se veškeré činnosti SPM


 • volit
  Výkonný výbor a další orgány SPM a být volen do těchto
  orgánů


 • posuzovat
  a schvalovat Zprávy o činnosti SPM


 • předkládat
  návrhy, připomínky a náměty k činnosti SPMČLEN
SPM je POVINNEN: • dodržovat
  stanovy SPM


 • hájit
  zájmy SPM


 • sdělovat
  statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce


 • dodržovat
  Směrnice pro jednotlivé činnosti v budově muzea


 • hospodárně
  využívat majetek SPM


 • platit
  členské příspěvky a to ve výši: dospělí 100,- Kč / rok,
  dítě, student, důchodce 50,- /rok

Čl.6 Zánik
členství SPM


Členství
zaniká na základě písemného oznámení člena SPM o ukončení
členství, dále úmtím a vyloučením člena pro hrubé porušení
stanov SPM nebo bezdůvodnou neúčastí na akcích SPM.
Čl.
7 Orgány SPM
  1. Nejvyšším
   orgánem je členská schůze SPM, která je řádně obeslaná
   písemnými pozvánkami se  a schází se minimálně jedenkrát
   ročně, aby schválila:

 • případné
  změny stanov


 • zvolila
  na funkční období 5ti let nejméně tříčlenný Výkonný výbor
  SPM, popř. tento Výkonný výbor odvolala


 • schválila
  Zprávu o činnosti SPM a Zprávu o hospodaření SPM za minulé
  období


 • určila
  koncepci činnosti SPM na další období


 • schválila
  rozpočet, popř. změny rozpočtu


 • zvolila
  Čestné členy SPM, rozhodla o vyloučení člena SPM


 • rozhodla
  o zrušení SPM s likvidací popř. jeho přeměně


 • vyloučila
  člena pro hrubé porušení stanov SPM


 • přijala
  nové členy  1. Zasedání
   členské schůze svolává Výkonný výbor. Usnášení schopná
   je, pokud se účastní alespoň nadpoloviční většina členů.
   Není-li členská schůze shopna se usnášet, svolá Výkonný
   výbor náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne
   původního konání, tato opakovaná členská schůze je
   usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.


  2. Členská
   schůze bude svolána i v případě, že třetina členů SPM podá
   ke svolání podnět


  3. Členská
   schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční polovinou hlasů. O
   zrušení SPM s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje
   kvalifikovanou většinou.


  4. Činnost
   SPM mezi členskými schůzemi řídí Výkonný výbor, který si
   zvolí ze svého středu předsedu, jednatele a pokladníka. V
   kompetenci Výkonného výboru je také předsedu, jednatele nebo
   pokladníka odvolat.


  5. Výkonný
   výbor je tříčlenný. Jeho funkční období je pětileté.
   Výkonný výbor se schází podle potřeby. Výkonný výbor může
   přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50% členů
   a zároveň je přítomen předseda. Rozhodnutí je schváleno,
   pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných
   členů.


  6. V
   případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Výkonného
   výboru je předseda (nebo místopředseda) SPM povinnen do 60ti
   dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění Výkonného
   výboru.


  7. Předseda
   SPM je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje SPM ve
   všech věcech. Je funkční období je 5ti leté. Předseda SPM je
   volený Výkonným výborem.


Čl.
8 Hospodaření SPM

  1. Spolek
   hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků,
   z výtěžku řádného vstupného i vstupného dobrovolného, dary
   od fyzických i právnických osob, sbírkami  či získanými
   granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s
   předmetem činnosti SPM, řádně podložené účetními doklady.


  2. S
   výsledky hospodaření seznamuje Výkonný výbor SPM na každé
   členské schůzi


  3. V
   případě zániku SPM je jeho majetek po provedené likvidaci
   předán Obecnímu úřadu v Krumvíři.
Čl.
9 Závěrečné ustanovení
  1. Záležitosti
   neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními
   předpisy


  2. Znění
   stanov s úpravami bylo schváleno na mimořádné Členské schůzi
   konané dne 19.srpna 2016. Účinností nabývají dnem zápisu do
   spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně.


V
Krumvíři 19.srpna 2016