Společenské a kulturní centrum

04.02.2010 08:24

 

 

Společenské

a

kulturní

centrum

 

KRUMVÍŘ

 

2009

Úvod:

 

 

Obec Krumvíř se nachází v malebném údolí Spáleného a Kašnického potoka,

v srdci folklórní oblasti Hanáckého Slovácka.

Počtem obyvatel patří spíše k menším obcím okresu Břeclav, její jméno je však spojováno s dobrou muzikou, kvalitním vínem, kraslicemi , pálenou režnou keramikou, lidovými tradicemi a přírodní rezervací Louky pod Kumstátem.

 

Již v dobách minulých si místní obyvatelé přáli muzeum, ve kterém by uchovávali to nejcennější – odkaz svých předků – kroje, písně, zvyky a tradice, ale i pracovní nástroje a vybavení domácností.

 

V návaznosti na akce, které již v poválečných letech pořádaly nejrůznější místní spolky, a také při příležitosti konání jediných folklórních slavností Hanáckého Slovácka Kraje beze stínu, vznikla iniciativa pořádání výstav. Tyto příležitostné akce mapovaly to jedinečné, co Krumvíř nabízí –kroje , lidové i propfesionální výtvarné umění. V obřadní síni obecního úřadu se během posledních 12 let představovali místní i spřátelení malíři, fotografové, řezbáři a sochaři. Návštěvníkům byla nabídnuta sonda do výtvarného života místní školy i školky, mapovaly se dějiny školy, slavností Kraje beze stínu i 10 let občasníku Zpravodaj.

 

V letošním roce se však zformovala skupina lidí, která navázala na v minulosti konané výstavy. Při příležitosti Velikonoc uspořádala výstavu Co bývalo v chalupě a jako doprovodný program Kraje beze stínu výstavu krojů a dobových fotografií Jak šel čas....

 

 

Tyto dvě výstavy opět oživily myšlenku založení stálého MUZEA v Krumvíři.

 

 

Vybudování Společenského a kulturního centra, jehož je muzeum nedílnou součástí, je dlouhodobým finančně nákladným projektem.

 

 

 

 

Autorky projektu:                     Colledani Věra, Mgr.

                                               Ledahudcová Štěpánka

                                               Šebestová Marie

 

 

 

 

 

1.    Objekt

 

Vzhledem k potřebám Společenského a kulturního centra ( dále SKC) byl vytypován dům č.p.200, který se nachází na ideálním místě.

V minulosti byl objekt používán jako prodejna masa ( řeznictví) na jehož dvoře byla také jatka.

I přes pozdější úpravy si objekt zachoval vesnický ráz, má střechu s původní krytinou, dlážděný dvůr, vstup je zdoben štítem.

V současné době probíhá jednání s majiteli objektu o jeho zakoupení.

 

2.    Navrhované aktivity

 

Aktivity, kterým by se SKC chtělo v budoucnu věnovat, vychází z ideálního stavu ( tzn. zakoupení domu č.p.200)

 

I.                   Současný stav a přestavba: ( viz plánek v příloze)

 

II.                Informační centrum

 

Při vstupu do budovy by návštěvníci procházeli Informačním centrem, které by bylo situováno do bývalé prodejny. Informační centrum by poskytovalo informace o akcích konaných v okolí, zajišťovalo by ubytování, věnovalo by se prodeji dárků, reklamních předmětů, publikací, map. Předpokládáme i zřízení vinotéky, ve které by se mohli prezentovat místní vinaři.

 

III.             Expozice

 

Tato část by zahrnovala stálou výstavu – kuchyň a obytný prostor – v projektu je počítáno se dvěmi místnostmi.

 

IV.            Společenská místnost

 

Tato část vychází z potřeb místních obyvatel – prostoru pro setkávání důchodců, pořádání kurzů (podobných jako v minulosti), pravidelných akcí (výtvarný kroužek pro děti – možnost jednání se ZUŠ Klobouky?), ale také prostor pro krátkodobé příležitostné výstavy. K tomuto prostoru přiléhá sociální zařízení a kuchyňka. Poskytnutí prostoru také Redakční radě Zpravodaje

 

V.               Knihovna

 

Vzhledem k tomu, že zmiňovaný objekt disponuje dostatečným prostorem, navrhují autorky, aby se zde vybudovala knihovna. Její současné umístění nevyhovuje především starším obyvatelům obce ani matkám s malými dětmi. Dále by se také vyřešila nevyhovující otevírací doba a možnost přístupu školním dětem v rámci dopolední výuky. V další etapě budování centra by bylo vhodné vytvořit půdní prostor nad knihovnou pro jednorázové akce (Noc v knihovně pro školní děti, Noc v muzeu,...apod.)

V rámci knihovny zřídit dokumentační středisko ( digitalizace fotografií – již probíhá, kopie filmových materiálů mapující život obce)

 

 

VI.            Venkovní prostor pod střechou

 

V tomto prostoru jsou plánovány venkovní příležitostné akce, jako např. Martinské husy, Domácí zabíjačky. Krytý prostor by také sloužil k výstavě zemědělských strojů.

 

VII.         Depozit

 

Tato nově vybudovaná místnost by sloužila k úpravám, skladování a ochraně shromážděných předmětům, ale především ke skladování lidového kroje v majetku obce, který je v současné době zapůjčován při příležitosti konání tradičních Bartolomějských hodů.

 

 

3.    Pravidelné a mimořádné akce SKC

 

Autorky SKC navrhují OÚ za jeho podporu pomoc při organizaci níže uvedených akcí, které v současné době zajišťuje kulturní komise:

(tyto akce budou pořádány i v případě, že se nepodaří zakoupit navrhovaný dům)

-         Organizace Kraje beze stínu ( 1x za dva roky, doprovodný program, granty, propagace, spolupráce s místními spolky, chod slavností) NE PROGRAM!

-         Organizace Rozsvěcení vánočního stromu

-         Organizace adventních koncertů

-         Organizace Dne matek

-         Doprovodné programy u příležitosti místních hodů

-         Propagace obce Krumvíř na Mikroregionu, v tisku a jiných médiích

-         Zajištění SJEZDU RODÁKŮ v roce 2010

-         Organizace každoroční soutěže verbířů

-         Vydávání publikací a propagačních materiálů spolu s Mikroregionem, RR Zpravodaje apod.

-         Koncerty (ve spolupráce s agenturami)

 

4.    Vlastní akce centra

 

Jak už bylo naznačeno v předchozím textu, SKC se bude věnovat těmto pravidelným akcím:

-         provoz knihovny

-         provoz informačního centra

-         provoz muzea ( stálá expozice a krátkodobé výstavy)

-         jednorázové akce typu Martinská husa, Domácí zabíjačka,...

-         výtvarná výchova dětí

-         umožnění setkávání důchodců

-         obecní kroje – půjčování a pořizování

-         (konání těchto akcí je podmíněno vlastnictvím budovy)

 

5.    Financování SKC

 

Vzhledem k tomu, že SKC bude sloužit především místním občanům a jejich rodinným návštěvám, předpokládáme, že se na financování bude podílet i OÚ.

 

V současné době se podnikají kroky k uskutečnění celého projektu a k částečnému financování chodu:

 

2009:

16.8.2009 – Koncert PRO MUZEUM (Alenka Knoflíčková, Jano Hyža a Jiří Zonyga)

21.8. Slavnost muzea a výstavy Jak šel čas – posezení s CM Vonica a pohoštěním

29.11. 2009 – Výtěžek lidového jarmarku (Rozsvěcení vánočního stromu)

27.12. Charitativní koncert PRO MUZEUM

 

2010:

Vydání publikace s pracovním názvem „100 let hodů v Krumvíři“

Propagační materiály muzea ( plánovány již na koncert A.Knoflíčkové)

Soubor dobových pohlednic (černobílé)

Soubor barevných pohlednic ( např.J.Křikavy)

Kalendář ( ve spolupráci s OÚ)

 

11. – 13. června 2010 SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL KRUMVÍŘE

 

 

Granty a žádosti:

 

Po projednání se starostou obce a získání budovy bude osloveno:

 

Ministerstvo kultury

Mikroregion

T-mobile

Sponzoři

Kooperativa

Krajský úřad – odbor Regionálního rozvoje

ČSOB

Podpora rozvoje regionů ( program EU)

 

 

 

 

 

6.    Spolupráce s ostatními subjekty

 

 

Autorky projektu předpokládají ( a v předpokladu vychází z minulých zkušeností), že činnost SKC využijí nebo se na činnosti budou podílet především tyto místní subjekty a spolky:

 

-          Základní a mateřská škola

-          Redakční rada Zpravodaje

-          Hasiči

-          Zahrádkáři

-          Kulturní komise

-          Obyvatelé Krumvíře (knihovna, společenské akce pro důchodce i další zájmové spolky, možný prodej ručně vyrobených dárkových předmětů)

 

Dále bude spolupráce nabídnuta okolním obcím

-          propagace jejich akcí

-          akce pro okolní školy

-          propagační a společenské akce místních a okolních podnikatelů

 

 

 

7.    Závěr

 

Společenské a kulturní centrum by mělo vyhovět požadavkům velké části občanů. Autorky projektu si uvědomují závažnost rozhodnutí vedení obce podporovat SKC v jeho činnosti s cílem  uchovávání tradic a zvyků a zároveň vycházení vstříc požadavkům moderních obyvatel.

 

Pod střechou centra bychom chtěli spojit všechny, kterým na naší obci záleží.

 

 

Děkujeme za podporu

 

 

 

 

V Krumvíři, červenec 2009