Upravené stanovy

28.12.2012 13:34

Na členské schůzi dne 14.prosince 2012 byla odsouhlasena změna původních stanov ze dne 29.7.2009.

Doplněny byly články 2.7 a 2.8 a rozšířen článek 9.

 

Stanovy občanského sdružení     SPOLEK PRO MUZEUM

 se sídlem v Krumvíři, č.p.213, 691 73

Článek 1.

 Občanské sdružení SPOLEK PRO MUZEUM

 se sídlem v Krumvíři, č.p.213, 691 73

 je dobrovolné nepolitické společenství fyzických a právnických osob, majících zájem o zachování kulturního dědictví obce Krumvíř pro další generace.

Tento spolek přátel muzea vznikl z dlouhodobých potřeb občanů ve snaze zkvalitnit kulturní a společenský život v obci.

 Článek 2.

 Cíl a účel

 2.1. Provozovat místní muzeum pořízené Obecním úřadem v Krumvíři za účelem poznání historie obce.

 2.2. V souvislosti s bezprostřední činností muzea vybudovat ve spolupráci s obecním úřadem kvalitní společenské a kulturní centrum, které by podporovalo činnost místní lidové knihovny, navázalo na tradici a akce tzv. Dámského klubu, vytvořilo  důstojné prostředí pro setkávání důchodců, pokračovalo v tradici krátkodobých výstav. 

2.3. V souladu s rozvojem turistického ruchu v mikroregionu Hustopečsko poskytovat zájemcům informace prostřednictvím společné propagace mikroregionu, a také na vlastních webových stránkách. 

2.4. Úzce spolupracovat s obecním úřadem v Krumvíři na propagaci obce prostřednictvím všech typů médií. Podílet se na vydávání reprezentačních tiskovin obce ( kalendářů, obrazových publikací, pohlednic apod.) 

2.5. Aktivně se účastnit na pořádání tradičních folklórních slavnostech Hanáckého Slovácka Kraj beze stínu a soutěže verbířů Hanáckého Slovácka.

2.6. Spolupracovat na kulturním a společenském životě obce s ostatními subjekty, občanskými sdruženími i dobrovolnými aktivitami občanů.

2.7. Zřídit a provozovat informační centrum pro turisty a návštěvníky muzea, provozovat vinotéku s nabídkou místních vín, provozovat prodejnu suvenýrů.

2.8. Zřídit a provozovat půjčovnu krojů výhradně pro potřeby místních obyvatel.

 Článek 3.

 Členství v občanském sdružení

 3.1. Členem občanského sdružení (dále jen o.s.)se může stát každý občan ČR i cizinec, který souhlasí s jeho programem a bude jej podporovat.

 3.2. Členství v o.s. se získává podanou přihláškou, přijatou výborem. Zaniká úmrtím, vystoupením na základě písemného vyjádření jedince – odhlášky.  

Článek 4.

 Práva členů

 4.1. Členové mají právo podílet se na řízení o.s., volit a být voleni do jeho orgánů.

 4.2. Být informováni o činnosti o.s. a jeho hospodaření.

 4.3. Zúčastnit se členských schůzí, jednání zájmových sekcí a všech aktivit o.s.

 4.4. Podávat návrhy na rozšíření činnosti o.s., případně na jeho další aktivity.

  Článek 5.

 Povinnosti členů

 5.1. Aktivně se účastnit činnosti o.s. a přispívat k jeho dobrému jménu.

 5.2. Zachovávat stanovy a řídit se jimi.

 5.3. Platit řádně členské příspěvky. Roční příspěvek činí 100,- Kč. Mládež do 18ti let a důchodci 50,-Kč.

Článek 6.

 Volené orgány občanského sdružení

 6.1. O veškerých záležitostech o.s. rozhoduje členská schůze, obeslaná řádnými pozvánkami nebo oznámena místním rozhlasem, a to prostou většinou přítomných členů.

 6.2. Členská schůze volí z členů o.s. radu a předsedu. Rada o.s. je tří- až pětičlenná. O počtu členů rady o.s. rozhodne s ohledem na celkový počet členů členská schůze.

Z členů rady je volen:

- Jednatel

- Pokladník

 6.3. Jménem občanského sdružení je oprávněn jednat předseda. V dalších jednotlivých případech další členové rady o.s., kteří tomu byli pověřeni statutárním orgánem – předsedou sdružení..

 6.4. Členská schůze volí také tříčlennou revizní komisi, která kontroluje hospodaření o.s. a dodržování těchto stanov. Členskou schůzi informuje vždy na výročním zasedání o.s.

 6.5. Členská schůze se schází nejméně dvakrát do roka.

 6.6. V období mezi členskými schůzemi řídí činnost o.s. rada v čele s předsedou.

 6.7. Radu o.s. svolává a řídí předseda, v jeho nepřítomnosti jednatel. 

 Článek 7.

 Hmotné prostředky a zásady hospodaření

 7.1. Náklady spojené s činností o.s. se hradí

 -         z členských příspěvků

-         ze sponzorských darů, sbírek a výtěžků příležitostně pořádaných akcí

-         dotací, popř. poskytnutých grantů a to zásadně v souladu s předpisy pro čerpání grantů

 7.2. Prostředků o.s. lze použít jen k zabezpečení úkolů uvedených v článku 1., a to v souladu s rozpočtem na příslušný rok schváleným členskou schůzí.

 Článek 8.

 8.1. K zániku sdružení dochází na základě rozhodnutí členské schůze. Při zániku sdružení se provede majetková likvidace.

  Článek 9.

 9.1. Rozhodovat o změně stanov přísluší členské schůzi o.s.

O znění původních stanov rozhodla čl.schůze dne 29.července 2009

O změně sídla a rozšíření působnosti (viz čl.2.7, 2.8) rozhodla členská schůze dne 14.prosince 2012

  Článek 10.

 10.1. Kromě těchto stanov se činnost o.s. řídí všeobecně platnými předpisy a vyhláškami.

  V Krumvíři, 14. prosince 2012