Dopis od garanta soutěže

27.02.2011 14:10

 

Pozvánka

 

do Regionálního kola soutěže ve verbuňku na Hanáckém- Slovácku.

 

Soutěž proběhne v Krumvíři 11.června 2011 v odpoledních hodinách v rámci národopisného festivalu Kraj beze stínu (14.00 - 18.00 hod.).

 

Přihlášky posílejte na adresu Spolek PRO MUZEUM, Krumvíř 207, 691 73 nebo

na e-mailovou adresu: PROMUZEUM@email.cz

Veškeré informace také na www.promuzeum.cz/verbunk

 

Soutěže se mohou zúčastnit amatérští tanečníci bez ohledu na to, zda jsou či nejsou členy nějakého kolektivu, pěstujícího lidový tanec. Spodní hranicí je 15 let, horní není stanovena.

Soutěžní vystoupení jsou veřejná a jejich nejnižší časový limit je dán čtyřmi slokami verbuňkové písně takto: nejméně jedna sloka zpěv, nejméně tři sloky tanec. Každému soutěžícímu bude umožněna zkouška s doprovodnou cimbálovou muzikou. Soutěžící není povinen zkoušku s doprovodnou muzikou uskutečnit. Pořadí soutěžních vystoupení bude určeno losem.

Vítěz soutěže postupuje přímo do finále soutěže na MFF ve Strážnici 2011, soutěžící, kteří se umístí na 2 až 6 místě postupují do předkola soutěže na MFF ve Strážnici 2011.

 

Odborná porota bude hodnotit:

a) předzpěv – jeho intonační čistotu, zvládnutí nářečí, celkový výraz zpěvu a pohybového výrazu

b) tanec - náročnost, množství, pestrost, návaznost a úroveň provedení kroků a figur - cifer ve vztahu k možnostem, které dává regionální taneční styl; prostorové uspořádání, kompozici gradaci tance; zvládnutí a dodržení regionálního tanečního stylu; celkovou úroveň zvládnutí technické a výrazové stránky

c) vzhled kroje – klobouk nesmí být upevněn, boty nesmí být v jevištním provedení, kroj nebude mít charakter jevištního kostýmu

Práce odborné poroty: Porota rozhoduje prostou většinou hlasů a může jako pomocné prostředky používat systémy, které usnadňují hodnocení (např. bodování). Rozhodující formou hodnocení je však diskuse a hlasování. Při rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda poroty.

 

Mgr. Miroslav Vymazal, garant soutěže, předseda poroty